LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor
de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 6/2002 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te Amsterdam.

Download de leveringsvoorwaarden hier.